Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Follow The Dog, dostępny pod adresem internetowym www.FollowTheDog.pl, prowadzony jest przez Martę Materek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FOLLOW THE DOG Marta Materek, ul. Massalskigo 18/11, 25-636 Kielce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 655-169-1730, REGON 292417736.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,  pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument” lub „Klient będący konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FOLLOW THE DOG Marta Materek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 655-169-17-30, REGON 292417736
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Formularza Zamówień na stronie www.followthedog.pl.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.followthedog.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie www.followthedog.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz określenie w nim warunków zakupu, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

§ 3
Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Zamkowa 41A Pęclin, 05-462 Wiązowna
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@followthedog.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 795 999 656
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Bank Millennium 17 1160 2202 0000 0003 1571 8135
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-18.00

§ 4
Wymagania techniczne

Do skorzystania z oferty sprzedażowej Sklepu Follow The Dog, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, oraz

a. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
b. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie poprzez Formularz Zamówienia możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 10.00 – 18.00) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,
  b. wypełnić formularz:
  imię i nazwisko
  adres dostawy
  adres email
  nr telefonu
  treść zamówienia – ilość sztuk, długość paska/linki
  rodzaj dostawy
  c. wysłać zamówienie kliknąć przycisk „Zamawiam”
 4. Aby zamówić kilka przedmiotów należy wypełnić druk zamówienia dołączony do każdego produktu lub w polu „uwagi do zamówienia” wpisać nazwy i ilości zamawianych produktów oraz ich specyfikację, np. długości linek czy nazwy ich kolorów.
 5. W przypadku woli zakupu Towaru przez Klienta spoza asortymentu prezentowanego w ofercie, według indywidualnych wytycznych, Klient składa zamówienie wysyłając do Sprzedającego wiadomość, zawierającą opis cech Towaru, na adres podany w zakładce Kontakt.
 6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także sprawdza dostępność zamówionego Towaru.
 8. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta, zamówienie zostanie anulowane.
 9. Potwierdzenie dostępności Towaru i skierowania zamówienia do realizacji następuje wraz z prośbą o dokonanie zapłaty poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu, oraz pokryć uzgodnione koszty transportu.

§ 7
Dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
  a. Przesyłka pocztowa,
  b. Paczkomat,
  c. Przesyłka kurierska,
  d. Odbiór osobisty dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą pod adresem: Aleja Dzieci Polskich 87, Warszawa
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać przy odbiorze przesyłki.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 5-7 dni od daty otrzymania przelewu na wskazane konto.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru/wysyłki,  terminem gotowości jest najdłuższy podany termin.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru/wysyłki, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru, każda wysyłka będzie liczona oddzielnie) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 12.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 14. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu kopię ww. protokołu.
 15. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 16. W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta niebędącego konsumentem Sprzedający dokumentuje sprzedaż fakturą VAT, którą doręcza wraz z Towarem lub w formie elektronicznej na podany przez klienta adres mailowy. Faktura VAT wystawiana jest także w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta, o ile Klient wyrazi takie życzenie i poinformuje o tym Sprzedającego.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  g. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów – w przypadku Towarów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu internetowego, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
  h.  Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

§ 9
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia Sprzedającemu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. Klient odsyła reklamowany Towar na adres Sprzedawcy. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

§ 10
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Formularza Zamówień jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę w mailu – także w celu marketingowym.
 3. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być przewoźnik lub pośrednik realizujący zlecenie dostarczenia przesyłki na zlecenie Sprzedawcy – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
 5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Klient uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.plrf.gov.pl/, a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2017.